Nieuws‎ > ‎

Roadmap van de VWuF voor de komende 9 maanden

Geplaatst 30 jun. 2015 04:44 door Patrick Van Campenhout
Sinds de algemene vergadering van 7 maart heeft de Vlaamse Wushu Federatie een nieuw bestuur en ben ik jullie nieuwe voorzitter (lees ook http://www.vwuf.be/nieuws/nieuwbestuurvooronzefederatie). Zelf heb ik  een taijiquan-club in Opwijk en ik draai al jaren mee in het wushu-wereldje. Als mede-oprichter van de VWuF, bijna dertig jaar geleden en als ex-secretaris-generaal op regionaal, nationaal en Europees vlak, hoop ik goed geplaatst te zijn om in de komende jaren onze federatie sterker en groter te maken. En dat is nodig, want de uitdagingen zijn niet min: minister Muyters schrijft op dit ogenblik aan een nieuw sportdecreet dat in januari 2017 in voege zal treden en een impact zal hebben op alle vormen van georganiseerde sport, dus ook op wushu. Dit nieuwe decreet zal voor vele sportfederaties een hele uitdaging zijn omdat er nieuwe verplichtingen zitten aan te komen die vooral voor niet-gesubsidieerde federaties zoals de VWuF moeilijk te realiseren zijn.

Wij hebben met het nieuwe bestuur al wat brainstorm-sessies achter de rug en voor de komende 4 jaar hebben wij een 10-tal strategische assen gedefinieerd waarrond wij willen werken. Maar met onze beperkte ploeg en vooral beperkte middelen kunnen wij onmogelijk 10 werven tegelijk opstarten. Daarom volgen wij voor de eerste 9 maanden, tot aan de algemene vergadering van 2015 een roadmap waarin wij de drie belangrijkste en meest dringende domeinen aanpakken: communicatie, interne organisatie en financiering. Deze drie werven wil ik graag in deze e-mail kort inleiden. Na de zomer volgt een algemene bevraging van de clubs en leraars en tijdens de algemene vergadering van 24 oktober e.k. (noteer alvast de datum in je agenda) zal het plan van aanpak worden besproken en geëvalueerd.

Werf 1: Communicatie
Er zal naar de clubs, sporters en geïnteresseerden systematisch en transparant worden gecommuniceerd. Nu gebruiken wij teveel kanalen en geen enkel van deze kanalen is goed uitgebouwd. 

Op vrij korte termijn komt er een nieuwe website waar naast een aantal statische pagina's ook alle nieuwtjes zullen te vinden zijn. Onze website www.vwuf.be moet uitgroeien tot een platform waar naast informatie over de federatie, nieuws van de clubs (stages, evenementen, kampioenschappen, enz.) en info over wushu, terug te vinden is. De nieuwsbrief Wushu News verdwijnt niet, het blijft een electronische nieuwsbrief die maandelijks via e-mail wordt verstuurd en die naast een editioriaal in het kort zal verwijzen naar de nieuwsartikelen op de website.

De Vlaamse Wushu Federatie gebruikt de sociale media niet wat in deze tijd niet meer kan. Door kanalen zoals facebook, twitter, flickr en youtube systematisch te gebruiken zal de VWuF meer aanwezig zijn en zullen alle evenementen beter tot hun recht komen.

De VWuF zal e-mail blijven gebruiken voor het communiceren van belangrijke informatie naar de clubs toe.

Werf 2: Interne organisatie
De VWuF vertegenwoordigd haar leden maar ook de sport wushu. Wij hebben de ambitie om dit helemaal waar te maken want er is nu een probleem vooral voor de interne krijgskunsten (voornamelijk taijiquan) waar slechts een zeer kleine minderheid van de beoefenaars bij onze federatie is aangesloten. Het nieuwe sportdecreet vertrekt van het principe dat elke sport vertegenwoordigd wordt door slechts één unisportfederatie. Het nieuwe sportdecreet zal de federatie ook opdracht geven om een werking uit te bouwen die meer doet dan alleen federeren, dus meer dan alleen leden en clubs ronselen om ze onder één paraplu samen te brengen. Zo zullen specifieke opdrachten naar promotie in theorie met steun van de overheid kunnen uitgewerkt worden. Natuurlijk blijven leden belangrijk. Het hele subsidiesysteem zoals het nu bestaat is opgebouwd op basis van ledenaantallen en alhoewel het nieuwe sportdecreet in principe subsidiëring op een andere basis mogelijk maakt, zal het ledenaantal wel degelijk belangrijk blijven. 

Dus zitten wij met een probleem....laat ons een kat een kat noemen: nogal wat clubs behandelen de VWuF als een zelfbedieningszaak waar je leden aansluit omdat het zo goed uitkomt, of niet aansluit als dat voordeliger is. Daardoor telt onze federatie elk jaar een aantal leden dat ver beneden het aantal beoefenaars ligt. Voor de federatie is het van absoluut prioritair belang om deze situatie te keren. Maar wij pleiten ook ten dele schuldig. Het systeem van licenties dat wij nu hanteren is omslachtig en wij zijn volledig afhankelijk van de administratieve goodwill (en talenten) van de clubs om tot onze leden te komen. Daarom komt er vanaf volgend jaar een volledig nieuwe procedure voor het aansluiten van de leden en voor het vernieuwen van de licenties zodat het werk voor de clubs en voor de federatie tot een absoluut minimum wordt herleid. Wij zullen ook de tarieven verder bekijken en vanaf 2016 een onderscheid maken tussen licenties voor competitie en voor recreatie. Voor de -18 jarigen komt er ook een tariefverlaging en de korting voor gezinnen zal extra in de verf worden gezet.
Maar er is nog een probleem van interne organisatie. Een vzw telt werkende leden, die stemgerechtigd zijn, en toegetreden leden, die enkel diensten van de vzw afnemen. De werkende leden van de VWuF zijn de clubs en de toegetreden leden zijn de beoefenaars. Clubs werden lid van de vzw via hun eigen leden maar hebben zelf nooit lidgeld betaald. In onze statuten staat dat een lid dat zijn lidgeld niet betaald automatisch ontslag neemt. Voor de licentiehouders is dat geen probleem. Wanneer de licentie niet wordt vernieuwd houdt ook het lidmaatschap op. Maar voor de clubs gaat deze regel niet op want zij moeten zelf geen lidgeld betalen. Dit houdt in dat iedere club die ooit lid is geweest en die nooit is geschrapt met een 2/3de meerderheid tijdens een AV, nog steeds lid is. Dit probleem moeten wij aanpakken en daarom heeft de Raad van Bestuur besloten vanaf dit jaar een lidgeld van 100 euro per jaar te vragen van de clubs zelf. (Voor dit jaar zou het 50 euro zijn voor de tweede jaarhelft.) Dit is echter niet bedoeld om de kosten van de club te verhogen. Het lidgeld dat de club betaalt zal integraal worden in mindering gebracht van de licenties voor recreanten van het jaar erna. Er volgt nog deze week een uitnodiging tot betaling waarin dit in detail zal worden uitgelegd.

Werf 3: Financiering
De VWuF is wel erkend, maar niet gesubsidieerd en beschikt over zeer weinig middelen. Alle taken worden uitgevoerd door vrijwilligers die zich belangenloos inzetten voor het goed van alle wushu-beoefenaars. Om een volwaardige werking uit te bouwen hebben wij echter geld nodig en zolang het ledenaantal klein blijft en het aantal aangsloten clubs laag (vooral dan voor taijiquan) kunnen wij financieel de eindjes maar nauwelijks aan elkaar knopen. Wij hebben als federatie heel wat kosten: verzekering van de leden, verplichte aansluiting bij een aantal instanties zoals Vlaamse Sport Federatie, Nationale koepel (BWuF), Europese koepel (EWuF), Internationale koepel (IWuF), Vlaams dopingtribunaal, BOIC (via BWuF), enz.

Aan de inkomstenzijde zijn onze mogelijkheden beperkt. De licenties in prijs verhogen ligt moeilijk maar wij moeten in de toekomst onze inkomsten differentiëren en andere bronnen aanboren. De manier waarop wij dit kunnen doen zal zeker deel uitmaken van de bevraging einde van dit jaar. Het bestuur heeft al wat ideeën maar die moeten nog verder worden uitgewerkt. Alle suggesties zijn uiteraard welkom.


Dit was in het kort een overzicht van de zaken waar wij op dit ogenblik mee bezig zijn. In de toekomst zal ik zeker als voorzitter vaak met jullie communiceren, via e-mail , via de Wushu News en ook rechtstreeks via de website, facebook, twitter, enz. Ik hoop dat jullie dit niet zien als éénrichtingsverkeer. Als iemand wil reageren dan kan dat altijd. Publiek of via e-mail. Ik engageer mij om te steeds te zoeken naar een brede consensus maar steeds vertrekkend van een goede dosis realisme. Alle ideeën en alle bedenkingen zijn welkom. Je zal ook steeds een antwoord ontvangen en ik probeer ook met alles rekening te houden. Ik hoop dat iedereen de komende 4 jaar aanvoelt dat wij openheid en transparantie als kernwaarden beschouwen.

mvg

Marc Heyvaert
Voorzitter

Comments