Documenten‎ > ‎

Het VWuF-Solidariteitsmanifest of: "Waarom kiezen wij voor solidariteit?"

1.    Situering

In het kader van het decreet en het uitvoeringsbesluit m.b.t. ethisch verantwoord sporten (EVS), is vanaf 2009 elke erkende Vlaamse sportfederatie verplicht om rond een EVS-thema te werken. Uit de door de minister van Sport voorgestelde zes thema's, t.w. de rechten van het kind in de sport, inclusie, het fair play beginsel, de fysieke en psychische integriteit van het individu, respect voor diversiteit en solidariteit, werd binnen de V.Wu.F. bewust gekozen voor solidariteit. Ook voor de huidige olympiade (2013-2016) kozen wij resoluut opnieuw voor solidariteit (samen met nog een tweede richtsnoer, nl. respect voor diversiteit).  

De keuze voor dit specifieke richtsnoer ontkent geenzins het belang van de andere mogelijke thema's , echter, door o.a. de statuten en het reglement van inwendige orde van onze federatie, alsook de morele waarden eigen aan de Chinese krijgskunst - die een even belangrijk onderdeel uitmaken van de vorming van een Wushubeoefenaar als de fysieke oefeningen - worden deze reeds voldoende verzekerd.

Op grond van wat vooraf gaat, zullen we solidariteit dan ook beschouwen in de meest ruime zin van het woord, nl. "bewustzijn van samenhorigheid en de bereidheid hiervan de consequenties te dragen", zoals ook Van Dale dit omschrijft.

 

2.    Gedragscode voor ouders inzake solidariteit

Zonder afbreuk te willen doen aan de ideologische en geloofsovertuigingen van eenieder, verwachten wij binnen de V.Wu.F. van de ouders dat zij hun kinderen actief stimuleren om met alle andere wushubeoefenaartjes op vriendelijke en respectvolle wijze om te gaan, zowel binnen als buiten clubverband. Dit geldt ook jegens wushubeoefenaartjes van andere clubs (o.a. in competitieverband). Elk kind verdient zijn plaatsje binnen zijn of haar club én binnen het volledige Wushuwereldje. Wij maken deel uit van één grote Wushufamilie, waar klein en groot zich thuis moet kunnen voelen. 

Uiteraard verwachten wij ook van u dat u hierin het goede voorbeeld stelt. Toon respect tegenover de leraars, ouders en kinderen wanneer u uw kinderen naar de club brengt of weer ophaalt, tijdens opendeurdagen en clubetentjes allerhande, maar ook wanneer uw kind het opneemt tegen een ander kind in de ring of op de mat. Wushu is een vechtsport met de nadruk op SPORT. Bij een wedstrijd kan er slechts één de winnaar zijn in zijn of haar categorie. Deze winnaar heeft echter een leraar en medeleerlingen nodig om te kunnen groeien en tegenstanders om zich tegen te kunnen meten. Dit is dan ook de reden waarom er van een kampertje wordt verwacht dat hij of zij de tegenstander(s) en diens(hun) leraar(aren) respectvol groet voor en na het gevecht. Dit is een uiting van respect voor elkaar en van de nederige erkenning dat men geen winnaar wordt zonder tegenpartij…


3.    Gedragscode voor supporters inzake solidariteit

Niettegenstaande men zich "in het vuur van de strijd" soms kan laten meeslepen - een feit waar wij binnen de V.Wu.F. begrip voor kunnen opbrengen - wensen wij er de supporters toch op te wijzen dat Wushu niet alleen staat voor lichamelijke, maar ook voor morele ontwikkeling. De traditionele groet voor en na de wedstrijd (zoals dit overigens ook tijdens een reguliere les het geval is) is een uiting van respect tegenover elkaar, maar ook van nederigheid en dank. Men kan immers geen wedstrijd winnen zonder tegenpartij. 

Met het oog op het voorafgaande, verwachten wij dan ook van u dat u tijdens de wedstrijden aanmoedigt op een respectvolle manier in zowel uw bewoordingen als uw gedragingen. Diegene voor wie u supportert dankt wat hij of zij geworden is immers aan zijn of haar leraar, medeleerlingen, familie, vrienden, en uiteraard ook aan u, supporter, maar ook aan zijn concurrenten en tegenstanders. En in het verlengde hiervan dus ook aan de leraar, medeleerlingen, familie, vrienden en supporters van die tegenstanders. 

 

4.    De door de federatie geleverde inspanningen inzake solidariteit

Onderhavig manifest zal worden gepubliceerd via de V.Wu.F.-website www.vwuf.be. Dit teneinde een zo groot mogelijk deel van ons doelpubliek te bereiken. 

Bovendien zal onze federatie er op toezien dat haar mandatarissen ter zake steeds een voorbeeldrol innemen. Zij dienen dan ook steeds onpartijdig en respectvol te handelen jegens de clubs, de beoefenaars en derden. 

Tijdens wedstrijden zullen zowel de deelnemers als het publiek worden verzocht zich respectvol op te stellen en te gedragen. 

Verder zal begin volgend jaar een "clubronde" worden georganiseerd, i.e. het bezoeken van de clubs door mandatarissen van het dagelijks bestuur, met het oog op het vergroten van het samenhorigheidsgevoel. Hier zal ook huidig manifest worden toegelicht, met de uitdrukkelijke vraag dat de clubverantwoordelijke dit communiceert naar zijn of haar leden toe en, bij voorkeur, opneemt in het reglement van inwendige orde van zijn club. 

Projecten waaraan meerdere clubs meewerken en/of deelnemen zullen vanaf september dit jaar (nieuwe sportjaar) actief worden gestimuleerd. Uitgangspunt hiervan is dat wanneer één individu groeit binnen onze gemeenschap, wij allemaal groeien. En dat wij allen bewust de verantwoordelijkheid durven opnemen voor de groei van ieder van ons in wederzijds respect en ons hier solidair voor inzetten...

 

Comments